الزام تابید تلفنی برای صدور بلیط اتباع غیر ایرانی در مسیر های داخلی
صدور بلیط برای اتباع غیر ایرانی  در مسیر های داخلی حتما با تاییدیه تلفنی باید انجام پذیرد .و در غیر اینصورت رزرو فاقد اعتبار خواهد بودسایر اعلانات