کد ملي صحيح در تمامي مسيرها الزامي ميباشد
کدملي صحيح در تمامي مسيرها الزامي ميباشد در غير اينصورت عواقب ناشي از عدم پذيرش مسافر به عهده صادر کننده ميباشدسایر اعلانات