*****الزام وارد کردن ملیت صحیح*****
وارد کردن ملیت مسافران به صورت صحیح در هنگام تهیه بلیط الزامی بوده و در صورت بروز مشکل به دلیل ملیت مسافران تمامی مسئولیت بر عهده آژانس یا فرد صادر کننده میباشد.سایر اعلانات